Как да създадем пасивна къща?

Строителна система

Има няколко варианта за изграждането на пасивна къща. В тази статия ще погледнем къща, която е изградена на база дървена скелетно-гредова конструкция с вградени между колоните комбинирани елементи от експандиран пенополистирол EPS – 18-20кг/м3 с дебелина от 32см и дървесни плоскости с коефициент на топлопроводимост под 0,035 W/mK за фасадите и с дебелина от 20см по вътрешните стени в рамките на обща сертифицирана система за топлоизолация.
Този тип конструкция е тип “TSESH” и представлява усъвършенствана иновативна технология от Франция за многоетажно сглобяемо строителство на ниско енергийни сгради. Този метод съответства на изискванията на наредба РД-02-20-19 от 29 декември 2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.
Този тип конструкции осигурява ред на брой предимства като високи топлоизолационни характеристики, независими отоплителни обеми за различните помещения в сградата, конструкция без термомостове, къси срокове за изграждане, изключителна устойчивост на вятър и земетръс, екологично съобразни материали, без отпадъчна технология на строителния процес ,сухи строително-конструктивни и довършителни процеси

Ценови параметри

Ориентировъчните ценови параметри за реализация на енергийно плюсов проект варира в рамките на 1000 до 1400 евро за един квадратен метър Разгъната Застроена Площ (РЗП). За сграда 300м2 РЗП с конструкция от типа TSESH и собствени ВЕИ с мощност 10кВт/ч, с термопомпена инсталация с COP=8.4 и изкупена енергия от ВЕИ на преференциални цени от 0,64лв/кВт/ч, възвращаемостта за 30 годишен експлоатационен период възлиза на 915 000 лева, при вложени едва 690 000 лева. В стойностно отношение основните строителни разходи за сградата съставляват едва 40% от общата стойност. По-големият инвестиционен дял е отреден на иновативните елементи използвани в нея, без които е невъзможно постигането на целта.

Фасада

Фасадата за подобен тип къща е максимално опростена и съобразена с основните принципи за енергоефективност. Тя е покрита с декоративни полимерни мазилки, третирани в определен от клиента цвят. Като опция е възможно монтажа на допълнителна фасадна система, която обаче ще оскъпи проекта.

Стандарти и норми

Качеството и типа строителни материали са основополагащи за създаването на енергоефективен пасивен дом. Те се оценяват съобразно наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти придружени с “Декларация за съответсвие”.

Елементи

Под фундаменталната плоча се полага насипен пласт и се изпълнява от уплътнена несортирана трошено каменна настилка с фракция 0-63мм. Тя осъществява и осигурява изискваните от проекта модули на еластичност на подложката. Обратните насипи около сградата се изпълняват със подходящи земни почви, осигуряващи проектните изисквания по отношение на слягане и пропадъчност.


Кофражните армировъчни и бетонови работи се изпълняват съгласно проекта и ПИПСМР. При изпълнение в зимни условия се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. Спецификата на сградата предвижда кофриране, армиране и изпълнение единствено на фундаментната плоча.

Отоплително-климатизираща термопомпена инсталация

Екологична термопомпена инсталация с допълнителен комплект за пасивно охлаждане е основополагащата технология за намаляване на изразходваната енергия. Тя е предназначена за отпление и климатизация с енергия от подпочвените води при коефициент на трансформация COP=8.4, което позволява за всеки 1kWh електроенергия, изразходван за задвижване на термопомпата да получим от нея от 8 до 10 пъти повече топлинна енергия.

Система за съхранение на електроенергията

Системата за съхранение на електроенергията представлява батерия или батерии, които съхраняват слънчевата енергия за по-късен момент в който ще се използва, решавайки ключов проблем. Очевидния проблем със събирането на слънчева енергия е че слънцето не свети вечерта. Това означава че енергийните мрежи, които използват слънчева енергия се нуждат от резервни източници на електроенергия. Системата трябва да акумулира и съхранява електроенергия за да се постигне желания ефект.

Система за използване на енергия от собствени възобновяеми енергийни източници
Системата за енергия от собствени възобновяеми енергийни източници трябва да се изгради на база комбинация от фотоволтаични и хибридни PVT панели и модули. Те осъществяват взаимодействието с националната електропреносна мрежа и системата за съхранение на енергията. PVT модулите едновременно извършват две функции, произвеждат електроенергия и затоплят водата. Тази комбинация представлява фотоволтаичен модул за производство на енергия и слънчев термален колектор.
Предната част на PVT панела абсорбира слънчева радиация, като едновременно произвежда електричество и топлина. Високоефективен абсорбатор, правилно интегриран на гърба на соларните клетки, отнема топлината посредством топлоносител и затопля вода в комбинираната бойлерна инсталация. Благодарение на отнемането на топлина фотоволтаичните клетки постоянно се охлаждат, повишават своята проиводителност и работят с оптимална ефективност.

Дограма, врати и хидроизолация

Дограмата е един от най-важните фактори за пасивна къща. Тя представлява стъклени прозоречни термопанели с обща ширина от 30см, включваща два броя стъклопакети. На външните и вътрешни части по стъклените прозоречни термопанели са проектирани автоматични слънцезащитни устройства контролирани от системата за климатизация. Вратите в сградата са съобразени с наредба N2 за ПСТН. Хидроизолацията, друг важен фактор за изпълнение особено при покривите, трябва да се изпълнят с битумни керемиди съгласно одобрения проект и ПИПСМР.

Автоматизирана вентилационна система с децентрализирани рекуператори


Системата за автоматизирана вентилация с децентрализирани рекуператори решава едновременно много проблеми. Тя подава в помещението свеж въздух от външната среда, заменяйки замърсения въздух от помещенията, едновременно връщайки топлината на изведения въздух. Също така изпълнява функцията на топлинна завеса. При възникването на аварийни пожароопасни ситуации не разпространява дима и отстранява въглеродния диоксид. Коефициента на съхраняване на енергията през зимата и на прохладата през летата при децентрализираните рекуператори е до 83%.

Система за слънцезащита и автоматизация

Системата за автоматизирана система за слънцезащита изпълнява важната функция да предотвратява излишно затопляне през горещите летни дни. За целта освен външни алуминиеви щори, ще е нужна и система за автоматизация и автономно управление. Те позволяват лесно управление на достъпа на светлина, висока степен на стабилност и максимално засенчване. Това предотвратява излишното затопляне пасивната къща.

Сподели:

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
На фокус

Подобни публикации

умен дом smart home умна къща

Как да създадем пасивна къща?

Строителна система Има няколко варианта за изграждането на пасивна къща. В тази статия ще погледнем къща, която е изградена на база дървена скелетно-гредова конструкция с …

Виж повече →
умен дом smart home умен офис

План за сгради с нулево енергийно потребление

Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, приет на 23 Декември 2015г. Определя изискванията за енергийна ефективност на новите сгради, които …

Виж повече →
умен дом smart home умно приложение

Автоматична система за управление на автономна плюсово енергийна жилищна сграда

За изграждането на автономна енергийно ефективна къща или наричана още “Умна Пасивна Къща” трябва да се постигнат няколко основни изисквания, които позволяват на пасивната къща …

Виж повече →
Заяви консултация

Помогнете ни да разберем повече за вашата идея.